İyi Tarım Uygulamaları ve GAP

Farmvit Türkiye’de Tarım Bakanlığının ilk olarak 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan daha sonra 7 Aralık 2010 tarihinde revize edilerek daha kapsamlı bir standartlar bütünü halini almış iyi tarım uygulamalarını esas alarak faaliyet göstermektedir. İyi tarım uygulamaları esaslarına uygun olarak üretilen tarımsal ürünlerin, insan sağlığına zarar vermemesi ve zararlı kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalıntılar içermemesi ve aynı zamanda çevreye ve doğal dengeye zarar  vermeden üretilmesi sağlanmış olur. Bu standartlada üretilmiş ürünler üretildiği ve tüketildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygundur.

İyi Tarım Uygulamaları Esasları

İlk Olarak Risk Değerlendirmesi Yapılır

Ürün yetiştirilmeden önce toprağın tipi, sürdürülebilir su varlığı seviyesi  ve kalitesi, arazinin daha önceki kullanımları ve üzerinde gerçekleşmiş tarımsal faaliyetler, toprak tipi, erezyon, parazitler ve bitişik alanlara bulaşık olma ihtimali göz önüne alınarak risk değerlendirmesi yapılır. Toprak sağılığı ve bitki sağlığının maksimum düzeyde sağlanabilmesi için dönüşümlü tarımsal üretim gerçekleştirilir.

İzlenebilirlik, Kayıt Tutma ve Ürünün Belgelenmesi

Üretim sırasında bütün faaliyetler çiftçiler tarafından kayıt altına alınır. Bu kayıtlarda ürünün çeşidi, bulunduğu coğrafi bölge, kullanılan gübre ve kimyasalın ismi ve miktarı, uygulama sebebi, uygulama aleti ve uygulamadan kaç gün sonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, sulama miktarı ve sulama yöntemini içerir.

Üretimde Dikkat Edilen Temele Hususlar

 • Toprak işlenirken erezyon ve toprağın verimi göz önüne alınır.

 • Üretilen çeşitler virüs , hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı seçilir.

 • Kaliteli tohum, fide veya fidan kullanılır.
 • Uygun zamanında ve miktarında gübre kullanımı için toprak analizleri yılda en az bir defa, yaprak analizleri ihtiyaç duyulduğunda yapılır. Gübreleme, toprağın yapısına göre zamanına , miktarına ve gübre çeşidine uygun olarak yapılır. 
 • Sulama, gübreleme, ilaçlama, ve diğer bütün uygulamalarla ilgili işlemler kayıt altına alınır.
 • Doğal kaynağımız yer altı suyunu israf etmeden ,Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilen ve bitkinin ihtiyacı kadar yeterli suyu temin edebilecek sulama sistemleri kurulur. Sulama için asla atık su (kanalizasyon suyu) kullanılmaz.Sulama suyu kaynağı yılda en az bir kez mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticiler bakımından analiz ettirilir.

 • Hastalık ve zararlılarla mücadele “Entegre Mücadele Teknik Talimatları” gereğince öncelikle biyolojik ve biYoteknik yöntemler uygulanarak  yapılır.Son çare olarak kullanılan Tüm pestisit veya kimyasal uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulur. Pestisit kalıntı analizlerinin sıklığı, risk değerlendirmelerine göre yapılır. Maksimum kalıntı limitlerinin aşılması durumunda ise bir acil eylem planı mevcut olur.
 • İşletmede olabilecek atık ürünler ve kirlilik kaynakları varsa  belirtilir.

 • Hasat, hijyenik koşullar göz önüne alınarak yapılır.
 • arım işletmesindeki bütün olası atık ürünler (kağıt, karton, plastik, ürün kalıntısı, yağ, kaya yünü vb.) ile muhtemel kirlilik kaynakları (kimyasallar, yağ, yakıt, ses, ışık kalıntı, paketleme evinden çıkan akıntılar) belirtilir.
 • Tarımsal kimyasalları kullanan, taşıyan ve uygulayan işçilere bu konuda eğitim  önceden verilir ve  İşletmede acil yardım eğitimi almış çalışanlar bulunur.

Global GAP

Global GAP insan sağlığı ve çevresel yaklaşım temel  alınarak ilk olarak avrupa standardı olarak  daha sonraki yıllarda tüm dünyada kabul gören uluslararası gıda sertifikasyonudur.Türkiyede de Global Gap temel alınarak iyi tarım uygulamaları esasları yürürlüğe girmiştir.

Global GAP, üretilen tarımsal ürünlerin;

 • Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zararlı olmadığından, üretimleri sırasında çevreye ve doğal dengeye zarar verilmediğinden,

 • Yasal kurallara  uygun olarak üretildiğinden ve
 • Üretimde görev alan çalışanların  sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olmak için uygulanan kurallar bütünüdür.